Top 10 điều nên biết về ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

14-04-2021 10 1910 0 0

Báo lỗi

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị & xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam 26/3. Bạn đã biết ai những Đoàn viên thứ nhất, tính năng, nhiệm vụ… của Đoàn vẫn chưa? Hãy cùng Toplist.vn tìm hiểu 10 điều thú vị về ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhé!!! Đây chắc chắn là thông tin cực hữu ích cho bạn đấy!

12345678910

1


Phương Kiều

Ngày xây dựng Đoàn 26/3

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt, như những cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay những ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

trước việc phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở việt nam xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã tạo ra tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam tại thời điểm đó.

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam – là ngày xây dựng Đoàn thanh niên với tên thường gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Tổ chức Đoàn thanh niên được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là “cánh tay nối dài” của nhà nước.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ V - tại Hà Nội
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ V – tại Hà Thành
Ngày thành lập Đoàn 26/3
Ngày xây dựng Đoàn 26/3


2


Phương Kiều

Những Đoàn viên thứ nhất

Trong những ngày xây dựng thứ nhất, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ có 8 thành viên gồm có:

 1. Đồng chí Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng
 2. Đồng chí Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh
 3. Đồng chí Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất
 4. Đồng chí Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự (có những lúc đọc lệch là Tợ)
 5. Đồng chí Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông
 6. Đồng chí Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ)
 7. Đồng chí Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ)
 8. Đồng chí Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.
Những Đoàn viên đầu tiên quyết tử vì tổ quốc quyết sinh
Những Đoàn viên thứ nhất quyết tử vì tổ quốc quyết sinh
Những Đoàn viên đầu tiên
Những Đoàn viên thứ nhất

3


Phương Kiều

Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được nhắc đến với nhiệm vụ luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia những hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và những nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành Đoàn viên.

Các Đoàn viên trẻ chung sức bảo vệ biển đông
những Đoàn viên trẻ chung sức bảo vệ biển đông
Nhiệm vụ Đoàn viên
Nhiệm vụ Đoàn viên

4


Phương Kiều

tính năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong những tổ chức thành viên.

tính năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

 • Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự
  lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung ứng cán
  bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng
 • Đối với nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc
  của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội
  chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với những cơ quan Nhà nước, những đoàn thể và tổ chức xã hội
  chăm sóc giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi
 • Đối với những tổ chức xã hội của thanh niên và trào lưu thanh niên: Đoàn giữ
  vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động
  của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp
  trẻ Việt Nam và những thành viên khác của
  Hội
 • Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có
  trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công
  tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.
Các đoàn viên hưởng ứng tết trồng cây
những đoàn viên hưởng ứng tết trồng cây
Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
tính năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

5


Phương Kiều

Quyền của đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngoài nhiệm vụ – tính năng của Đoàn viên trong Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì người Đoàn viên có những quyền sau:

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn đại
  diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tớ, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn
  đấu trưởng thành
 • Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ
  quan lãnh đạo những cấp của Đoàn
 • Được thông tin, tranh luận,
  chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của tớ về công việc
  của Đoàn.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn ở trong tim mỗi đoàn viên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn ở trong tim mỗi đoàn viên
Quyền của đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Quyền của đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6


Phương Kiều

Lịch sử tên thường gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển, mỗi chặng đường phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đều gắn với lịch sử phát triển của dân tộc với những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ không giống nhau.

trong những giai đoạn, tên thường gọi của Đoàn đã được thay đổi như sau:

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
 • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
 • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
 • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên thường gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng
Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng
Lịch sử tên gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Lịch sử tên thường gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7


Phương Kiều

những Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn được gọi Ban Bí thư Trung ương Đoàn, do Trung ương Đoàn bầu trong số ủy viên Trung ương Đoàn, là cơ quan thường trực của Ban Thường vụ gồm Bí thư thứ nhất và những Bí thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai những nghị quyết của Đoàn; chuẩn bị những vấn đề trình Ban Thường vụ đánh giá, quyết định những chủ trương công tác Đoàn, trào lưu thanh thiếu nhi và giải quyết những công việc hằng ngày của Đoàn. Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn được gọi là Bí thư Trung ương Đoàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI hiện nay gồm những thành viên: Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và những Bí thư Trung ương Đoàn: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Tường Lâm, Ngô Văn Cương.

  Đây là những người đủ năng lực, nhiệt huyết tuổi trẻ giữ trọng trách quan trọng trong tổ chức đoàn. Họ là những người đại diện của tổ chức Đoàn, rất có thể vận động, khuyến khích được những đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động xã hội một cách hăng hái; tránh lãng phí thời gian, công sức; và tranh thủ triệt để nguồn lực cho những trào lưu trở thành sôi nổi đa dạng.

  Một chi đoàn thanh niên Việt Nam
  Một chi đoàn thanh niên Việt Nam
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  8


  Phương Kiều

  Đại hội toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Ngày 26/3/1931, Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) chính thức được xây dựng. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã tổ chức thành công nhiều kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và có nhiều góp sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó:

  Đại hội lần thứ I ngày 7/2 – 14/2/1950 sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đó có tên thường gọi Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam tại xã Cao Văn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) với sự tham gia của 400 đại biểu.

  Với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ những chiến dịch, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ (5/1954).

  những Đại hội tiếp theo được tổ chức tại Hà Thành, hiện nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có rất nhiều đại biểu. Cùng với sự phát triển của tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và cơ chế XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Đại hội đại biểu đoàn thanh niên xã Phú Xuân
  Đại hội đại biểu đoàn thanh niên xã Phú Xuân
  Đại hội toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Đại hội toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  9


  Phương Kiều

  Số lượng thanh niên tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Trải qua 90 năm phấn đấu và trưởng thành, đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh với trên 6,2 triệu đoàn viên.

  những mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên những nước cũng như những tổ chức quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

  Những gương mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Những khuôn mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Những gương mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Những khuôn mặt trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  10


  Hà Ngô

  Màn đồng diễn Semaphore trong hoạt động 26/3 của Đoàn viên xác lập kỉ lục

  Chiều 24/03/2018, Thành đoàn TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức kỷ lục Việt Nam, tiến hành xác lập kỷ lục Việt Nam cho màn đồng diễn Semaphore với cùng 1.315 người tham gia, với chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Bài đồng diễn Semaphore nối dài gần 10 phút, truyền thông điệp “Tuổi trẻ sẵn sàng bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam – Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.

  Trong không khí chào mừng ngày xây dựng đoàn 26-3 thì bài đồng diễn đặc biệt này cũng là một trong những hoạt động của hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” ra mắt từ ngày 23.3 đến ngày 25.3 với sự tham gia của 1.400 trại sinh tới từ 28 đơn vị trực thuộc Thành đoàn.

  Cũng trải qua hội trại, mỗi tiểu trại được mang tên những đảo thuộc huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa như: Nam Yết, Tri Tôn, Ba Bình, Trường Sa Lớn… những trại được những đơn vị thiết kế sáng tạo, qua đó giáo dục cho đoàn viên, thanh niên hiểu thêm và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

  Màn đồng diễn Semaphore của Đoàn viên xác lập kỉ lục
  Màn đồng diễn Semaphore của Đoàn viên xác lập kỉ lục
  Màn đồng diễn Semaphore của Đoàn viên xác lập kỉ lục
  Màn đồng diễn Semaphore của Đoàn viên xác lập kỉ lục

  Từ khóa: Top 10 điều nên biết về ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Top 10 điều nên biết về ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Top 10 điều nên biết về ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

  Có thể bạn quan tâm:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *